Partnering

Alla kompetenser tas tillvara

Ett av värdeorden i Elvbygg är öppenhet och därför förespråkar vi gärna partnering som entreprenadform. Partnering är en samverkansform där byggherre, entreprenörer, konsulter och övriga aktörer arbetar tillsammans mot ett gemensamt uppsatt mål. Alla parters kompetens tas tillvara och arbetet baseras på engagemang och tillit.

Genom att gemensamt sätta agenda och mål i uppstarten av projekt minskas risken för tvister, konflikter och dåliga resultat. Projektet genomförs i öppen anda där beställaren har full insyn i projektets ekonomi och utförande.

Entreprenadformen kräver ett stort engagemang, både från entreprenörer och beställare.

Ett exempel på partnering:

En beställare kommer till oss med en planskiss för något den vill bygga. Vi kan då komma överens om att utföra projekteringen på löpande räkning, där beställaren betalar per timme vad det kostar för oss att ta fram handlingar så vi kan ta fram ett budgetpris. En fördel är om man blandar in entreprenörer och installatörer redan i det här tidiga skedet, som projekterar fram sin egen del. Det ger också störst chans att få en bra samverkan där all erfarenhet och kompetens utnyttjas till max. När projekteringen är klar tar man fram ett budgetpris – en prisbild som hela gruppen arbetar mot.

Öppen redovisning sker av alla kostnader och tider under projektets gång och vid projektets avslut gör man en avstämning mot budget.

Kontakta oss inför nästa projekt