Kvalitet

Certifierade

Elvbygg är ett kvalitet- och miljömedvetet företag och vi värdesätter arbetsmiljöarbetet högt. Vi arbetar enligt ledningssystemet BKMA som tillhandahålls av Byggföretagen. BKMA är ett styrverktyg för kvalitet, miljö och arbetsmiljö och innebär att vi ständigt utvecklar dessa delar för vår verksamhet.

Kvalitet är ett begrepp som kan betyda olika saker beroende på sammanhang. För oss är kvalitet dels när våra kunder känner sig nöjda och har fått ett bra bemötande under projektets gång. Det är även kvalitet när våra medarbetare känner att de gör ett bra jobb och kan lämna över något de känner sig stolta över att ha bidragit till. Till sist innebär kvalitet att vi efterlämnar något som uppskattas av omgivningar och samhället.

Säker arbetsmiljö

I och med detta anser vi att begreppen miljö och arbetsmiljö likaväl hör hemma under begreppet kvalitet. Förutom att arbeta fram olika sätt att säkra att vi rent byggnadsmässigt och ekonomiskt gör ett bra jobb, så arbetar vi också mycket med att få en säker arbetsmiljö för våra medarbetare samt med att minska avtrycken på vår miljö.

Vår samlade KMA-policy finns att ladda ner här.

Kontrollansvarig

Vi kan erbjuda kontrollansvariga med riksbehörighet på både nivå N (normal) och nivå K (kvalificerad). Våra kontrollansvariga är Jasmine Eklund (K) och Ida Lethenström (N) som är certifierad enligt KA5 av RISE.

Jasmine och Ida har en bakgrund som bygglovshandläggare och byggnadsinspektör i flera kommuner, vilket är en stor fördel i rollen som kontrollansvarig och till stor hjälp för byggherrarna. Jasmine och Ida tar uppdrag både för mindre tillbyggnader och småhus såväl som mer komplicerade byggnader och hallar.

Vad är en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig behövs i de flesta fall där kommunen kräver en bygganmälan eller en rivningsplan. Den kontrollansvariges uppgift är att hjälpa och se till så att byggherren uppfyller bygglagstiftningens krav. Detta görs genom att en kontrollplan upprättas där det framgår vilka kontroller som behöver göras för att garantera att dessa krav uppfylls. Utöver att se till att kontrollplanen följs, utför även den kvalitetsansvarige dokumenterade arbetsplatsbesök och närvarar vid samråd med kommunen. Vid projektets slut lämnar den kontrollansvarige in ett utlåtande inför slutbeskedet som kommunen utfärdar.

Kontakta oss inför nästa projekt